เขียนเรซูเม่ และ จดหมายสมัครงาน

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ | Mobile: 087-8314785

Line: @tfind |Mail: idtecresume@gmail.com

 

720-90-2

 

บริการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ ได้รูปแบบมาตรฐาน และภาษาที่ถูกต้อง

ผู้บริหาร 900 บาท ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน 750 บาท และผู้จบใหม่ 550 บาท

สำหรับเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ เรายังมีการตรวจไวยากรณ์ เพื่อให้ Resume ถูกต้อง 100 % ใช้เวลาแค่เพียง 2-3 วัน

*** สอบถามโทร 087-8314785 Line ID: @tfind
หากสนใจ สามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แล้วสั่งซื้อมาได้ที่อีเมล idtecresume@gmail.com


 

IdtecResume Bannner

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานการฝึกงาน(Internship) ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานการฝึกงาน(Internship) ภาษาอังกฤษ

จดหมายนำสำหรับการฝึกงาน
การฝึกงานเป็นสิ่งที่นักเรียนระดับวิทยาลัยต้องทำเพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนการเข้าสู่การทำงานในสถานที่ทำงาน นี่คือโอกาสที่ท่านจะได้รับแระสบการณ์การการทำงานในสาขาที่เรียนมาพร้อมได้รับค่าตอบแทนที่ท่านทำงานให้แก่องค์กร ให้ท่านเห็นว่างานที่ท่านจะได้ทำในอนาคตนั้นอาจมีความยากมากกว่างานปัจจุบันที่ทำอยู่ การเลือกงานที่ท่านต้องการทำในอนาคตนั้น ต้องมีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ท่านเรียน หากท่านมีสาขางานที่จาะจง นั่นจะช่วยให้ท่านสามารถหาการฝึกงานที่มีการจ่ายค่าจ้างได้ง่ายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ให้ค้นหางานตามความสนใจของท่านเพื่อป้องกันการเสียโอกาส
ท่านจะเห็นได้ว่า สิ่งแรกที่นายจ้างจะมองก่อนในการจ้างงานคือจดหมายนำ หากจดหมายนั้นเขียนไม่ดีพอหรือไม่มีการระบุข้อมูลจำเป็น ก็อาจไม่ได้รับการวนใจจากนายจ้าง

เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์สำหรับจดหมายนำการฝึกงาน

  • เขียนให้สั้นและกระชับ ต้องไม่ทำให้คนอ่านรู้สึกเบื่อหน่าย
  • ระบุถึงตำแหน่งที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน บางครั้ง คนลืมนึกถึงการระบุตำแหน่งงานที้ต้องการหรือพูดอย่างกว้างๆ
  • ตรวจทานการใช้คำและหลักไวยากรณ์ อย่าใช้คำที่ง่ายหรือยากเกินไป
  • ระบุคุณสมบัติ ความเชร่ยวชาญและประสบการณ์ของท่าน
  • แสดงให้เห็นว่าท่านต้องการทำงานกับองค์กร ใช้การเขียน 1-2 ประโยคเพื่อให้เห็นว่าท่านต้องการเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท
  • ต้องมั่นใจว่าในจดหมายมีการระบุข้อมูลเพื่อการติดต่อ
  • ต้องมีความตรงไปตรงมาในคุณสมบัติของตนเอง ไม่กล่าวเกินจริงเนื่องจากว่าท่านอาจต้องทำการทดสอบเรื่องความรู้ควาสามารถของท่านด้วย การจะได้งานนั้นต้องอาศัยความอดทน แต่หากท่านทราบว่าบริษัทต้องการอะไร ท่านก็จะสามารถทำให้ตนเองกลายเป็นบุคคลที่โดดเด่นได้ การเขียนจดหมายนำที่ดีนั้นเป็นการสร้างโอกาสให้ตัวเองอีกทางหนึ่งด้วย

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานการฝึกงาน(Internship) ภาษาอังกฤษ

Internship Cover Letter Sample/Example#1
INTERNSHIP COVER LETTER

TO WHOM IT MAY CONCERNS

Dear Mr. Jerry,

I am writing to you to show my intent and motivation in participating four months summer internship within your company. I saw your advertisement while I attended network engineering workshop in University of New York.

I rесеntlу grаduаtеd Bасhеlоr Degree of Computer Sсiеnсе frоm Univеrѕitу of New York. I аm ѕо intеrеѕtеd in writing аnd learning in thе Nеtwоrk Engineering areas. Mу ѕресiаliѕаtiоn аrе LAN/WAN support, hаrdwаrе/ѕоftwаrе trоublеѕhооting, tесhniсаl ѕuрроrt, network design аnd ѕуѕtеm аррliсаtiоn ѕоftwаrе. I wаѕ аn active during mу studies. I hаvе ѕеrvеd as сhаirmаn оf Cоmрutеr Science Student Association for twо years. I have соnduсtеd rеѕеаrсh in tеrmѕ оf system аррliсаtiоn ѕоftwаrе.

I have followed ѕtudеntѕ exchange program tо Gеrmаnу fоr ѕix mоnth program. I learned about nеtwоrk dеѕign аnd technical ѕuрроrt during mу student exchange program. I have good communication ѕkillѕ both oral аnd written. I am able to wоrk undеr. Self discipline iѕ mу рrinсiраl. I аm fast lеаrnеr реrѕоn and high motivation.

I am ѕurе thаt I will bе a useful mеmbеr оf уоur team and very excited to become аn intеrn in уоur соmраnу. I аttасhеd mу resume fоr your rеviеw. I аm аvаilаblе for intеrviеw at your соnvеniеnсе. Thаnk уоu fоr соnѕidеring my application.

Yours sincerely,

Olivia Williams

Attachment

  • Resume
  • Academic Certificate

Internship Cover Letter Sample/Example#2

This cover letter example will help you to write a robust Internship cover letter. Adapt the provided example here to be the most outstanding applicant.

Dear Sir/Madam,

I am writing to apply for a place on your internship program which is described on your website. I am particularly interested in finding a position which will enable me to develop my skills in the field of journalism, and was made aware of this program by the guidance counselors at the University of Chicago Placement Center.

I am currently in the final year of my bachelor’s degree program majoring in English and will complete my studies in the coming spring. While my course has involved a substantial literature component, the writers who have truly captured my imagination have been those who write on the subject of sport; I am a passionate sportsman myself, and have grown up to develop a deep appreciation of the role sport plays within our society and in the human condition. This is something that a sportsman can understand instinctively, yet something which can be shared to others only through the words of writers whose ability to tell the story finds a way to touch the emotions of readers. The Chicago Herald has included on its staff a number of writers whose coverage of the Chicago Bears, Bulls, and Blackhawks has placed them at the forefront of their trade. To be offered the chance to learn within an organization which has fostered and developed such talent would represent both an honor and an incredible opportunity.

It is my goal in the future to become a sportswriter with a major national media organization. I have certain sporting preferences, but I believe that a writer must first prioritize the development of his craft before focusing on the content. A professional must learn to research and cover the topic he is given, honing his skills before finding his niche. I can therefore appreciate the fact that your internship programs offer a broader perspective of the industry and would allow me to learn more about a variety of roles.

In order to pursue my career goals in journalism, I have spent my time at university working on the student newspaper where I have been covering sports for the last three years. I have won a number of awards for my writing, most notably from SportCenter magazine for an article detailing the remarkable achievement of our university ladies hockey team in reaching the final of the American National Championship. In addition to my work with the student newspaper, I have maintained a GPA of over 3.9 for the duration of my studies, and have been an active member of a number of the university’s sports clubs.

I have attached a full resume for your perusal, along with two samples of my written work which might offer an indication of the capabilities I would bring to your organization. I can be contacted by telephone on 02-447-2868 at your convenience, and would welcome the opportunity to meet with you and discuss your internship program in person. I would like to thank you for taking the time to consider my application.

Yours faithfully,

Michael Reader***นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจเขียนจดหมายสมัครงาน การฝึกงาน  ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพสั่งกับเราได้เลยที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: 0878314785

*** มี Resume ภาษาอังกฤษ อยู่แล้ว ต้องการจัดรูปแบบ (Template) ให้สวยขึ้น สั่งได้เลยนะครับ 150 บาท ทำแบบให้ใหม่ ส่งได้ใน 1-2 วันครับ สั่งได้เลยที่ Line Id: @tfind หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง ดูตัวอย่างแบบ Resume ได้ที่ https://www.idtecresume.com/resume-template.html