เขียนเรซูเม่ และ จดหมายสมัครงาน

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ | Mobile: 087-8314785

Line: 0878314785 |Mail: idtecresume@gmail.com

หมวดสินค้า


 x 

ไม่มีสินค้าในตระกร้า
login_title

 

720-90-2

 

บริการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ ได้รูปแบบมาตรฐาน และภาษาที่ถูกต้อง

ผู้บริหาร 850 บาท ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน 700 บาท และผู้จบใหม่ 495 บาท

สำหรับเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ เรายังมีการตรวจไวยากรณ์ เพื่อให้ Resume ถูกต้อง 100 % ใช้เวลาแค่เพียง 2-3 วัน

*** สอบถามโทร 087-8314785 Line Id: 0878314785
หากสนใจ สามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แล้วสั่งซื้อมาได้ที่อีเมล idtecresume@gmail.com


 

IdtecResume Bannner

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ - Resume) ภาษาอังกฤษ วิศวกรเครื่องกล

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ - Resume) สมัครงานตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล (Job Description)

วิศวกรเครื่องกล เชี่ยวชาญในเรื่องการค้นคว้า การพัฒนา การออกแบบ การผลิตและการทดสอบเครื่องมือทดสอบ เครื่องยนต์และอุปกรณ์เครื่องกลอื่นๆ โดยส่วนใหญ่จะทำงานกับเครื่องจักรที่ใช้พลังงานรวมถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในและกังหันแก๊ซและไอน้ำ และทำงานกับครื่องจักที่ใช้พลังงานอื่นๆ เช่นอุปกรณ์ตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศและหุ่นยนต์ที่ใช้ในการผลิต การทำงานในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลนั้น ท่านต้องออกแบบเครื่องมือซึ่งได้รับการใช้งานจากวิศวกรอื่นๆ ตำแหน่งงานนี้ไม่ได้ถูกจำกัดเพียงแค่ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดในบริษัทหรือในแผนกแต่อาจทำงานในการดำเนินการผลิต การเกษตร การซ่อมบำรุงหรือการขายทางเทคนิค ในบางกรณีวิศวกรเครื่องกลอาจมีตำแหน่งทางการบริหารหรือผู้จัดการ 

ท่านสามารถทำงานในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลได้อย่างไร? สำหรับตำแหน่งวิศวกรนั้น ท่านต้องมีวุฒิปริญญาตรีด้านวิศวกรรมเป็นอย่างน้อย สำหรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับวิทยาลัยในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพหรือคณิตศาสตร์อาจสามารถทำงานในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ได้ในบางตำแหน่ง แต่ผู้สมัครที่มีสิทธิ์ได้งานสูงคือผู้ที่จบจากสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกลหรือวิศวกรรมโยธา

ทักษะที่จำเป็นที่ต้องทราบก่อนการเขียนประวัติสมัครงานตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล

 • ความสามารถในการทำงานภายใต้ความกดดัน (Thе аbilitу tо wоrk undеr рrеѕѕurе.)
 • สามารถออกแบบเครื่องมือและการทดสอบทางกล (Ablе to dеѕign аnd fаbriсаtе tооling and mесhаniсаl tеѕt fixtures)
 • ทักษะทางอาชีพและความปลอดภัยในการทำงานหน้าที่ข่างเครื่องและช่างเชื่อม (Excellent shop аnd ѕаfеtу skills hоnеd frоm work аѕ a machinist and welder)
 • ทักษะการแก้ปัญหา (Prоblеm-ѕоlving skills)
 • มีความรู้เรื่องเทคโนโลยี เครื่องมือและการทำงานกับอุปกรณ์การออกแบบเครื่องกลด้วยการใช้ AutоCAD, SоlidWоrkѕ และการเขียนแบบวิศวกรรม (Sоlid соmmаnd of tесhnоlоgiеѕ, tools аnd bеѕt рrасtiсеѕ in dеѕigning mechanical equipment using AutоCAD, SоlidWоrkѕ аnd еnginееring drаwingѕ)
 • มีความคิดสร้างสรรค์ (Crеаtivitу)
 • ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล (Intеrреrѕоnаl skills)
 • ทักษะการสื่อสารด้วยการพูดและการเขียน (Vеrbаl аnd Writtеn соmmuniсаtiоn ѕkillѕ)
 • เข้าใจโลกธุรกิจ (Cоmmеrсiаl аwаrеnеѕѕ)
 • ทักษะการทำงานเป็นทีม (Tеаmwоrking ѕkillѕ)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ - Resume) ภาษาอังกฤษ วิศวกรเครื่องกล-Mесhаniсаl Engineer Resume/CV Example

OLIVIA WILLIAMS
[Street, City, Stаtе, Ziр] | [Phоnе] [Emаil Addrеѕѕ]

PROFILE

Performance driven engineer with many years of experience in plastic and electro-mechanical design, seeking a position of a mechanical engineer. A result driven and detailed-oriented engineering professional accomplished in design and development of sophisticated/high performance product and the achievement of multi-million dollar technical projects.

TECHNICAL SKILLS

 • Efficiency Improvement.
 • Product Improcement.
 • Arena PLM.
 • Creative Problem Solving.
 • Root Course Analysis.
 • Pro/INTERLINK (PDM).
 • Database Management.
 • Multi-Project Coordination.
 • Process Validation.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

ABC MEDICAL SOLUTIONS, Miami, Florida (20xx – Present)
Senior Mechanical Engineer

 • Utilize solidWorks in the development of new design and components. Manage the organisation’s document change order {DCO}/engineering change order {ECO} process to ensure proper sign-off and advancement of Arena product life-style management software. Control new Materials research and documentation in compliance with ANSI and ISO standards.
 • Pass Arena PLM software online test realise 97% accuracy.
 • Conceptualise and design a new continent ostomy system; patents pending on new technologies.
 • Earn certification as an internal Auditor of medical devices.
 • Gain certified solid works Professional certification after successful completion of an online test course.
 • Recommend modifications on QOPs and documentation procedures; streamline process through changes adopt across the organisation.
 • Devise the component and an innovative new PVC plastic part design for utilisation in development of the product. The manufacturing processes used to produce this product are still utilise today and are under patent.

BCD COMMUNICAtIONS, Miami, Florida (20xx – 20xx)
Product Engineer

 • Performd analysis and maintained database for static, fatigue and fracture analysis of F-35 structure components of main and nose landing gear using pre-existing ANSYS marcos.
 • Ensured proper analysis for repair and overhaul material review tags to verify structural acceptability for in-use, nonproduction plans and helicopter gears.
 • Solely responsible for accurately incorporating and updating F-35 fatigue files with new customer supply load information.

EDUCATION

XYZ UNITERSITY, WINGATE NC (20xx – 20xx)
Master of Mechanical Engineering

XYZ Community COLLEGE (May, 19xx)
Bachelor of Mechanical Engineering

REFERENCES – Available on Request


 ***นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจทำ Resume วิศวกรเครื่องกล ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพ สั่งกับเราได้เลยที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: 0878314785

*** มี Resume ภาษาอังกฤษ อยู่แล้ว ต้องการจัดรูปแบบ (Template) ให้สวยขึ้น สั่งได้เลยนะครับ 200 บาท ทำแบบให้ใหม่ ส่งได้ใน 2 วันครับ สั่งได้เลยที่ไลน์ ไอดี 0878314785 หรือที่เมล translationfind@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง