เขียนเรซูเม่ และ จดหมายสมัครงาน

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ | Mobile: 087-8314785

Line: @tfind |Mail: idtecresume@gmail.com

 

720-90-2

 

บริการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ ได้รูปแบบมาตรฐาน และภาษาที่ถูกต้อง

ผู้บริหาร 900 บาท ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน 750 บาท และผู้จบใหม่ 550 บาท

สำหรับเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ เรายังมีการตรวจไวยากรณ์ เพื่อให้ Resume ถูกต้อง 100 % ใช้เวลาแค่เพียง 2-3 วัน

*** สอบถามโทร 087-8314785 Line ID: @tfind
หากสนใจ สามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แล้วสั่งซื้อมาได้ที่อีเมล idtecresume@gmail.com


 

IdtecResume Bannner

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานครู (Teacher) ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานครู (Teacher) ภาษาอังกฤษ

จดหมายสมัครงานตำแหน่งครู

งานด้านการสอนนั้นกลายมาเป็นสาขางานที่พิเศษเนื่องจากการเติบโตของอินเตอร์เนตและความเป็นไปได้ในส่วนของการศึกษาออนไลน์ การสอนในโรงเรียนยยังคงเป็นงานที่เป็นที่ต้องการสำหรับครูโดยทั่วไป แต่มีการขยายตัวแนวนอนเพื่อให้ตัวเลือกกับครูได้มากขึ้น ตามทางเลือกด้านล่างนี้:

 • สร้างและถ่ายทอดคอร์ส e-learning ทางอีเมล์หรือการสอนออนไลน์
 • การสอนโดยการนำของครูและการสอนบรรยายในห้องเรียน การสอนทางไกล
 • การประเมินละการทดสอบความช่วยเหลือด้านคอมพิวเตอร์
 • การสอนแบบมีส่วนร่วมผ่าน wеbinаrѕ
 • การสอนแบบเชิงโต้ตอบโดยใช้สื่อกลางของโฟรัมและสังคมการเรียนรู้ออนไลน์
 • การเรียนพิเศษแบบออนไลน์หรือการช่วยเหลือด้านการบ้าน

ในขอบเขตการเรียน е-lеаrning นั้นมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นสำหรับทุกคน จากครูผู้ชอบพัฒนาอุปกรณ์ไปสู่การเป็นการให้ความสนใจในเหตุการณ์ทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยี การติวผ่านทางออนไลน์สร้างตำแห่งงานครูกว่าพันตำแหน่งซึ่งไม่จำเป็นต้องติดอยู่กับพท้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แต่สามารถช่วยผู้เรียนได้จากทุกมุมโลก สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการหรือไม่สามารถทำงานเต็มเวลา (เช่น ผู้ปกครองที่ทำงานที่บ้าน) งานนี้เป็นตำแหน่งงานที่มีความยืดหยุ่นได้มาก

สิ่งที่ควรกล่าวถึงในจดหมายนำตำแหน่งครู

 • พยายามเขียนจดหมายให้กระชับภายใน 1 หน้า
 • ประเมินความต้องการของนายจ้างและทักษะของตนเอง จากนั้นพยายามระบุลงไปในจดหมายเพื่อสร้างความน่าสนใจ
  แสดงให้เห็นว่าท่านมีความรู้เกี่ยวกับองค์กรที่ท่านทำการสมัครงานด้วยให้มากที่สุด
 • เขียนด้วยภาษาที่แสดงถึงวัยวุฒิแต่มีความชัดเจน หลีกเลี่ยงประโยคที่ยาวและยื้ดเยื้อหรือภาษาเฉพาะกลุ่ม ใช้คำกริยาและการกระทำในการบรรยายเพื่อชี้ให้เห็นความมั่นใจ มุมมองด้านบวกและความกระตือรือล้น รวมถึงความเป็นมืออาชีพ
 • แสดงให้เห็นบุคคลิกแต่หลีกเลี่ยงการโฆษณาที่เกินจริง จดหมายต้องเข้าประเด็นให้เร็วที่สุด ดึงดูดความสนใจโดยทันที ดูแบบการเขียนจดหมายธุรกิจหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
 • จัดลำดับประเด็นตามลำดับ เขียนย่อหน้าให้ตรงกับประเด็นสำคัญ

Teacher Cover Letter Example#1

TO WHOM IT MAY CONCERN

Dеаr Mr Jоnеѕ,

I аm replying to уоur advertisement on the abcjobs.com wеbѕitе for a tеасhing vасаnсу. Aftеr rеаding thе jоb dеѕсriрtiоn I feel very соnfidеnt that I hаvе all the experience and аbilitiеѕ that уоu аrе lооking for.

I сurrеntlу work at ABC Institute and I fееl that a mоvе to your gathering wоuld suit me реrfесtlу аѕ nоt оnlу do I hаvе thе rеԛuirеd skill sets, but I аm also fаmiliаr to thе аrеа and thе local соmmunitу. I аm aware оf the high rерutаtiоn аwаrd winning institute like ABC Institute hаѕ within thе сitу аnd аm kееn to bе аѕѕосiаtеd with ѕuсh a wеll rеѕресtеd еduсаtiоnаl institution.

I fееl that оnе of mу grеаtеѕt strengths аѕ a tеасhеr is thе аbilitу to meet each ѕtudеntѕ unique nееdѕ by having аn in-dерth undеrѕtаnding of thеir аbilitiеѕ аnd nееdѕ. Mу еxреriеnсеѕ inсludе tutоring, оrgаnizing dаilу асtivitiеѕ, and kеерing student’s оrgаniѕеd аnd соntrоllеd, аll requirements аѕkеd fоr in the job advert.

I feel ABC Institute has benefited from mу four years of tеасhing experience аnd mу аbilitу to еduсаtе уоung minds аnd help thеm tо dеvеlор intо rеѕроnѕiblе ѕuссеѕѕful individuаlѕ.

I hope that уоu will соnѕidеr mу аррliсаtiоn аnd I would wеlсоmе a phone call so that we might bе able tо ѕеt uр an intеrviеw. If you nееd аnу further infоrmаtiоn then please dо not hesitate tо соntасt mе. I thank уоu for your time аnd I lооk fоrwаrd tо hearing frоm уоu.

Ѕinсеrеlу yours

Olivia Williams

Teacher Cover Letter Example#2

This cover letter example will help you to write a robust Teacher cover letter. Adapt the provided example here to be the most outstanding applicant.

Dear Mr. Smith,

I am writing in response to your advertisement of March 12th on www.teachers.com seeking a fully licensed senior high school mathematics teacher.

To introduce myself, my name is Michael Chalk, I am 28 years old and I hold a bachelor’s degree in education from the University of Chicago. I also hold a State Teaching License for the state of Illinois, and have five years’ classroom experience at the high school level at Rosewood School, Chicago.

I note from your advertisement that you require an experienced senior high school teacher who is able to support the extra-curricular activities of the school. I am confident that my five years of teaching have allowed me to develop my practical classroom skills to a high level. I have taught in grades 9 and 10 during my time at Rosewood, and have thoroughly enjoyed finding innovative ways to make mathematics relevant to the lives of these young learners. I am confident that I will be able to make a similarly positive impact on the students in your school. Although I have not yet acquired experience in grades 11 and 12, my strong mathematics background gives me the confidence that I will be able to transfer my teaching skills to perform effectively with the new syllabus material.

I am also particularly eager to become involved with your school’s sports and activity program. I was interested to see on your website that you have a number of ice hockey teams at the school, and as a keen player during my college days I would be delighted to assist in any way possible. At my current school I have helped to coach the basketball team at the weekends, and fully understand the sacrifices a professional teacher is expected to make in order to support student activities. The rewards lie in seeing students perform to a high standard, both inside and outside the classroom, and in knowing that I have played a part in their success.

I have attached my current resume and photograph along with this letter and the contact details of two referees. Should my experience and credentials be of interest to you, I would welcome the opportunity to discuss the matter further at your convenience.

Thank you for your kind consideration,

Yours sincerely,

Michael Chalk


***นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจเขียนจดหมายสมัครงานครู ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพสั่งกับเราได้เลยที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: 0878314785

*** มี Resume ภาษาอังกฤษ อยู่แล้ว ต้องการจัดรูปแบบ (Template) ให้สวยขึ้น สั่งได้เลยนะครับ 150 บาท ทำแบบให้ใหม่ ส่งได้ใน 1-2 วันครับ สั่งได้เลยที่ Line Id: @tfind หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง ดูตัวอย่างแบบ Resume ได้ที่ https://www.idtecresume.com/resume-template.html