เขียนเรซูเม่ และ จดหมายสมัครงาน

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ | Mobile: 087-8314785

Line: @tfind |Mail: idtecresume@gmail.com

 

720-90-2

 

บริการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ ได้รูปแบบมาตรฐาน และภาษาที่ถูกต้อง

ผู้บริหาร 900 บาท ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน 750 บาท และผู้จบใหม่ 550 บาท

สำหรับเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ เรายังมีการตรวจไวยากรณ์ เพื่อให้ Resume ถูกต้อง 100 % ใช้เวลาแค่เพียง 2-3 วัน

*** สอบถามโทร 087-8314785 Line ID: @tfind
หากสนใจ สามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แล้วสั่งซื้อมาได้ที่อีเมล idtecresume@gmail.com


 

IdtecResume Bannner

ตัวอย่าง Resume สมัครฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Auditor)

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สอบทานความเชื่อถือได้และความสมบูรณ์ของสารสนเทศ   ด้านการบัญชี   การเงิน และการดำเนินงาน
 • สอบทานให้เกิดความมั่นใจว่าระบบที่ใช้เป็นไปตามนโยบาย แผน และวิธีปฏิบัติงานที่องค์กรกำหนดไว้   และควรแสดงผลกระทบสำคัญที่เกิดขึ้น
 • สอบทานวิธีการป้องกันดูแลทรัพย์สินว่าเหมาะสม และสามารถพิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินเหล่านั้นได้
 • ประเมินการใช้ทรัพยากรว่าเป็นไปโดยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ
 • การสอบทานการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ   ว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงความคืบหน้าตามแผนงานที่กำหนดไว้
 • สอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในขององค์กร

ขอบเขตการตรวจสอบ

 • การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)
 • การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing)
 • การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)
 • การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing)
 • การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing)
 • การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)

ทักษะที่จำเป็น

 • มีความเชี่ยวชาญในหลักวิชาพื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เช่น การบัญชี เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ระเบียบ   ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรทั้งจากภายใน   และภายนอกองค์กร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความรู้ความชำนาญในการปรับใช้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และเทคนิค การตรวจสอบต่าง ๆ ที่จำเป็นในการตรวจสอบภายใน
 • มีความรอบรู้เข้าใจในหลักการบริหาร เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ การวางแผนงาน การจัดทำและการบริหารงบประมาณ
 • มีความสามารถในการสื่อสาร การทำความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ การวิเคราะห์ การประเมินผล การเขียนรายงาน
 • มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี วางตัวเป็นกลาง รู้จักกาลเทศะ ยึดมั่นในอุดมการณ์ หลักการที่ถูกต้อง กล้าแสดงความเห็นในสิ่งที่ได้วิเคราะห์ และประเมินจากการตรวจสอบ
 • มีความอดทน หนักแน่น รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
 • มีปฏิภาณ ไหวพริบ มีความสามารถที่จะวินิจฉัยและตัดสินปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เที่ยงธรรม
 • เป็นผู้มีวิสัยทัศน์   มองการณ์ไกล ติดตามวิวัฒนาการที่ทันสมัย มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และมองปัญหาด้วยสายตาเยี่ยงผู้บริหาร

ตัวอย่าง Resume

*** มี Resume ภาษาอังกฤษ อยู่แล้ว ต้องการจัดรูปแบบ (Template) ให้สวยขึ้น สั่งได้เลยนะครับ 150 บาท ทำแบบให้ใหม่ ส่งได้ใน 1-2 วันครับ สั่งได้เลยที่ Line Id: @tfind หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง ดูตัวอย่างแบบ Resume ได้ที่ https://www.idtecresume.com/resume-template.html